awdawdw

Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Kervana Klimaattechniek en haar klanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Offertes en overeenkomsten Alle offertes en aanbiedingen van Kervana Klimaattechniek zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte van Kervana Klimaattechniek en Kervana Klimaattechniek hiervan een schriftelijke bevestiging heeft verstrekt.
  3. Prijs en betaling De prijzen van de diensten van Kervana Klimaattechniek zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de klant in verzuim en is Kervana Klimaattechniek gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  4. Uitvoering van diensten Kervana Klimaattechniek zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren. De klant is gehouden om alle informatie en materialen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de diensten.
  5. Garantie en aansprakelijkheid Kervana Klimaattechniek staat in voor de kwaliteit van haar diensten en materialen en garandeert dat deze voldoen aan de overeengekomen specificaties. Kervana Klimaattechniek is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten en materialen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Kervana Klimaattechniek.
  6. Annulering en ontbinding Indien de klant de overeenkomst annuleert of ontbindt, is hij gehouden om alle kosten die Kervana Klimaattechniek tot dat moment heeft gemaakt, alsmede de gederfde winst, aan Kervana Klimaattechniek te vergoeden.
  7. Intellectueel eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de diensten en materialen van Kervana Klimaattechniek, waaronder begrepen auteursrechten, blijven bij Kervana Klimaattechniek.
  8. Toepasselijk recht en geschillen Op alle overeenkomsten tussen Kervana Klimaattechniek en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.